Posturi vacante, la Spitalul „Sfântul Ştefan“ Rovinari

555

Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan“ Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează: 1 post de brancardier cu studii generale (G) la Compartimentul Primiri Urgenţe – perioadă nedeterminată; 1 post de îngrijitor curăţenie cu studii generale (G) la Compartiment ATI pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru brancardier: absolvenţi studii generale; vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul; îngrijitor curăţenie: absolvenţi studii generale, fără vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 mai 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 22 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă; 25 mai 2018, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc „Sf. Ştefan“, Rovinari, cu sediul în Rovinari, Str. Jiului nr. 1, judeţul Gorj, telefon 0253/371.318, interior 154.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here