Posturi vacante la Şcoala Gimnazială “Sfântul Nicolae” şi Liceul Teologic

1061

Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor. Examen va organiza şi Liceul Teologic din Târgu-Jiu, însă pentru ocuparea postului de supraveghetor noapte.

Persoanele care doresc să ocupe postul de îngrijitor, scos la concurs de Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu trebuie să fie cetăţeni români şi să aibă studii medii. Termenul limită de depunere a dosarelor pentru acest post este 22 mai 2015. Proba practică este programată pe 8 iunie, iar interviul pe 9 iunie. Şi pentru postul de supraveghetor noapte, scos la concurs de Liceul Teologic Târgu-Jiu se cer studii medii. Data limită de depunere a dosarelor este 20 mai, urmând ca proba scrisă să se desfăşoare în cursul zilei de 28 mai, iar interviul pe 29 mai. Dosarele de înscriere a candidaţilor, în cazul ambelor posturi, trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here