Posturi vacante la două școli din Gorj

674

Două unități de învățământ din județul Gorj organizează concursuri pentru ocuparea unui post de secretar și a unui post de fochist.

Pentru ocuparea postului de secretar gradul II cu jumătate de normă, post temporar vacant, organizează concurs Școala Gimnazială Capu Dealului. La concurs pot participa doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: studii de specialitate, vechime minim 5 ani secretariat în școală, cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale, cunoștințe de utilizare a programelor EDUSAL și REVISAL, cunoștințe privind încadrarea personalului, cunoștințe de arhivare a documentelor, cunoștințe de comunicare și relații publice, cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (operare PC, birotică) și stare de sănătate corespunzătoare postului. Dosarele de concurs pot fi depuse până la data de 27 septembrie, ora 14.00. Concursul va consta în susținerea a trei probe: o probă scrisă, ce va avea loc în data de 5 octombrie, la ora 10.00, și o probă practică și un interviu, programate în data de 6 octombrie. Şcoala Gimnazială cu cls. I-VIII din Săuleşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor (fochist). Eventualii candidați trebuie să fi absolvit o școală postliceală; nu se solicită vechime în specialitatea studiilor. În acest caz, concursul va consta în susținerea unei probe scrise, programată pe 12 octombrie, și a unui interviu, programat pe 14 octombrie. În cazul ambelor concursuri, dosarele depuse de candidați trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să arate starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here