Postul de secretar al Primăriei Turcinești, scos la concurs

1155

Primăria comunei Turcinești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere vacante de secretar general. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice de conducere de secretar general sunt: să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere – 5 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice; să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcţei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 februarie 2021, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 8 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; proba de interviu se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, iar data și ora susținerii interviului se vor afișa în același timp cu rezultatele probei scrise. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here