Post vacant la un liceu din Târgu-Jiu

253

Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

La concurs pot participa persoanele cu studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, minimum 5 ani vechime în câmpul muncii, abilităţi şi competenţe de comunicare cu copiii /tinerii/adulţii, care cunosc legislaţia educaţiei şi a legislaţia în domeniul protecţiei copilului, și care dovedesc următoarele calități: capacitate de lucru în mod individual şi în echipă, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres, perseverenţă, toleranţă, calm, abilităţi de comunicare interpersonale, management al situaţiilor de criză, dar și motivaţie puternică pentru munca cu copiii/tinerii. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 17 februarie, ora 13.00. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aceste dosare trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. Concursul va consta în susținerea a două probe: o probă scrisă, ce se va desfășura pe 27 februarie, și un interviu, programat pe 28 februarie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here