Post vacant la OCPI Gorj

570

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) organizează concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante, în număr de 15, pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul instituţiilor subordonate ANCPI, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni.
În cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj este vacant un post de registrator de carte funciară, gradul I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice de ocupare sunt: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă, specializarea Drept; vechime în specialitate de minimum trei ani, exercitată în funcţia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcţie de specialitate juridică. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
Dosarele de înscriere se depun la sediul OCPI Gorj până la data de 3 februarie, ora 16.30. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 11 februarie, ora 09.30, iar interviurile se vor susţine pe 17 februarie, cu începere de la aceeaşi oră. Ambele probe de concurs se vor desfăşura la sediul ANCPI din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 A, etajul 1, camera 3, sectorul 6 – Sala de consiliu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here