Post vacant la o grădiniță din Târgu-Jiu

820

Grădiniţa cu Program Prelungit „Vis De Copil” din Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual de execuție, temporar vacant, de îngrijitor. La concurs pot participa persoanele cu studii medii.

Persoanele interesate au termen până pe 26 septembrie pentru a-și depune dosarele de înscriere. Aceste dosare trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidații vor trebui să treacă de trei probe: o probă scrisă, una practică și un interviu. Proba scrisă se va desfășura pe 4 octombrie, cea practică pe 6 octombrie, iar interviul este programat pe 10 octombrie.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here