Post vacant la Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia

614

Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de îngrijitor grădiniţă, treapta II. Concursul se va desfăşura în data de 20 ianuarie.

La concurs se pot înscrie doar persoanele cu studii medii (absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat), domiciliu stabil în comuna Roşia de Amaradia, cu capacitate deplină de exerciţiu şi apte de muncă. Concursul va consta în susţinerea a două probe, una scrisă şi una practică, ambele programate în data de 20 ianuarie. Dosarele de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here