Post vacant de registrator la OCPI Gorj

542

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, a mai multor funcţii contractuale de execuţie, temporar vacante, în mai multe judeţe ale ţării. Şi la Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj se va organiza concurs pentru ocuparea unui post de registrator de carte funciară gradul IA. Condiţiile specifice de ocupare a funcţiei sunt: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea drept; vechime în specialitate de minimum 3 ani şi 6 luni, exercitată în funcţia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic, sau altă funcţie de specialitate juridică. De asemenea, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 noiembrie 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 20 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă – Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr. 202 A, sectorul 6, etajul 2, camera 4; 24 noiembrie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here