Post vacant de referent, scos la concurs de Primăria Țânțăreni

1192

Primăria comunei Țânțăreni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru, Registru Agricol, Programe. Candidații trebuie să îndeplinescă condițiile generale prevăzute la art. 465, alin. 1, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice sunt: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este necesară. Proba scrisă a concursului va consta în redactarea unei lucrări și va avea loc în data de 22 februarie 2021, ora 10.00, iar interviurile sunt programate pentru ziua de 25 februarie 2021, ora 10.00, ambele probe desfășurându-se la sediul Primăriei comunei Țânțăreni. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here