Post vacant de consilier, la Primăria Stejari

1426

Primăria comunei Stejari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de consilier debutant în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Agricultură, Însămânțări Artificiale, Registru Agricol. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în agronomie, specializarea agricultură; fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare. Data susținerii probei scrise a examenului este programată pentru ziua de 26 mai 2020, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Stejari, ulterior fiind organizată și proba de interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here