Post vacant de consilier debutant, scos la concurs de Primăria Padeș

1241

Primăria comunei Padeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Agricultură și Fond Funciar din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Padeș. Pentru a ocupa un post public de execuție vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile de ocupare prevăzute la articolul 465, alin. 1, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice de consilier debutant sunt: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este necesară. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 martie 2021, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 12 aprilie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora susținerii interviului se vor afișa în același timp cu rezultatele la proba scrisă a concursului. Întreaga procedură de concurs, cu probele aferente, se va desfășura la sediul Primăriei comunei Padeș. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here