Post vacant de asistent medical, la Spitalul „Sf. Ştefan” Rovinari

1290

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari, județul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de asistent medical generalist debutant (PL) la Cabinetul Gastroenterologie din Ambulatoriul Integrat al spitalului. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă școală postliceală sanitară (PL); vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul; certificat de membru vizat pe anul 2020.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 decembrie 2019, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 9 ianuarie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 15 ianuarie 2020, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here