Post scos la concurs la Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu Jiu

771

Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de administrator patrimoniu. Cei interesaţi de ocuparea acestui post sunt aşteptaţi să-şi depună dosarele de concurs până la data de 21 decembrie 2015.

La concurs pot participa persoanele care au studii superioare (inginer/subinginer/economist), cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (gestiune), spirit organizatoric, abilităţi de comunicare şi relaţionare, abilităţi de coordonare a echipelor şi capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor. Constituie avantaj parcurgerea cursurilor de SSM, PSI, igienă. Până la data de 21 decembrie, persoanele interesate trebuie să depună la sediul instituţiei dosarele de concurs ce trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate şi curriculum vitae. Concursul va consta în susţinerea a trei probe, o probă scrisă, una practică şi un interviu. Toate cele trei probe sunt programate în cursul zilei de 4 ianuarie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here