Noi angajări la Spitalul Județean

615

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal Laborator Analize Medicale și a funcției contractuale de execuție, vacante de registrator medical debutant – Fişier Adulţi – Ambulatoriu Integrat spitalului. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 11 mai.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal Laborator Analize Medicale la SJU Târgu-Jiu sunt: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare / diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii; examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea laborator; minimum 5 ani vechime ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 mai 2016, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 31 mai 2016, ora 09.00: proba scrisă – test grilă – sala de şedinţă, etajul 6; 03 iunie 2016, ora 09.00: interviul – sala de şedinţă, etajul 6. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Se caută și registrator medical
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de registrator medical debutant – Fişier Adulţi – Ambulatoriu Integrat spitalului. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; curs/competenţe calculator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 mai 2016, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 19 mai 2016, ora 09.00: proba scrisă – test grilă – sala de şedinţă, etajul 6; 24 mai 2016, ora 09.00: interviul – sala de şedinţă, etajul 6. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, str. Progresului nr. 18, clădirea centrală, camera 7, Judeţul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
Minodora Sucea

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here