Ministerul Energiei i-a răspuns lui Alin Munteanu, lider Cartel Alfa Gorj: Restructurarea și decarbonarea rămân în picioare!

5607

Președintele Cartel-Alfa Gorj, Alin Munteanu, a primit răspuns la petiția pe care a adresat-o Ministerului Energiei. Liderul sindical a cerut renegocierea urgentă a Planului de restructurare a CEO, suspendarea achiziționării certificatelor de carbon și a disponibilizărilor de personal.

Redăm mai jos, în integralitate, răspunsul primit de Alin Munteanu, din partea Ministerului Energiei, semnat de secretarul de stat Constantin Ștefan.

• Renegocierea urgentă a Programului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia S.A. în concordanţă cu interesul naţional.

În contextul creşterii excesive a preţului certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, începând cu anul 2020, Societatea Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu a mai avut capacitatea financiară de a achiziţiona certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, în condiţiile în care valoarea cheltuielilor pentru achiziţionarea certificatelor de CO2 aferente anului 2019 reprezenta mai mult de 50% din cifra de afaceri a societăţii. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, aprobată prin Legea nr.108/2021, s-a aprobat acordarea în favoarea Societăţii ,,Complexul Energetic Oltenia” S.A. a unui ajutor de salvare în sumă de 251,046025 mii. euro.
Urmare a faptului că, până la scadenţă împrumutului de salvare, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2020, CEO nu a putut rambursa împrumutul şi dobânzile aferente, la data de 4 decembrie 2020, a fost notificat Comisiei Planul de restructurare al Societăţii ,,Complexul Energetic Oltenia” SA- SA 59974 şi un ajutor de restructurare în valoare de 1,33 miliarde euro.

Planul de restructurare notificat la 4 decembrie 2020 a cuprins perioada 2021-2030, însă perioada de restructurare a acoperit doar anii 2021-2025.

La data de 24 iunie 2021, România a prezentat Comisiei un Plan de restructurare revizuit şi, ulterior, a furnizat noi actualizări ale planului şi informaţii suplimentare. Planul de restructurare revizuit cuprinde perioada 2021-2026, susţinut de un ajutor de restructurare cu o valoare de 2,65 mld Euro.
Planul de restructurare revizuit este în fapt un plan de decarbonizare al sectorului lignitului, care va permite viabilizarea companiei prin reducerea capacităţilor energetice poluante, pentru care se achiziţionează certificate de CO2 cu costuri din ce în ce mai mari şi transformarea CEO într-un producător cu un mix energetic diversificat (cărbune, gaze şi regenerabile). Mai mult, implementarea acestui plan va întări rolul CEO de furnizor de securitate energetică pe piaţa locală şi regională. Prin implementarea acestui plan se are în vedere închiderea treptată a capacităţilor pe cărbune ineficiente şi realizarea unor capacităţi noi bazate pe surse regenerabile de energie, în speţă panouri fotovoltaice şi capacităţi pe gaze naturale „ready for hydrogen”. Planul de restructurare al CEO, a cărui aprobare s-a realizat după intense negocieri cu Comisia Europeană(cca.l,5ani), care a fost aprobat de către COM prin Decizia C(2022)553 final din 26.01.2022, cuprinde termene de retragere din exploatare a capacităţilor energetice pe bază de lignit, termene corelate cu cele din PNRR, un program de investiţii în grupuri energetice pe gaze naturale hydrogen ready (1.325 MW) şi parcuri fotovoltaice (735 MW), astfel încât societatea să eficientizeze activitatea şi să poată activa într-o piaţă a energiei din ce în ce mai competitivă şi, totodată, curată.
Planul de restructurare a fost aprobat, dată fiind perspectiva efectivă de viabilizare a CEO pentru viitor. În conformitate cu Comunicarea Comisiei (2014)/C 249/01 -Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, ajutorul de restructurare implica adesea o asistenţă mai îndelungată şi trebuie să restabilească viabilitatea pe termen lung a beneficiarului pe baza unui plan de restructurare fezabil, coerent şi de perspectivă, care să permit, în acelaşi timp, o contribuţie proprie adecvată şi o repartizare adecvată a sarcinilor şi să limiteze potenţialele denaturări ale concurenţei.
Planul de restructurare trebuie să restabilească viabilitatea pe termen lung a beneficiarului într-un termen rezonabil şi pe baza unor ipoteze realiste privind condiţiile viitoare de desfăşurare a activităţii, care ar trebui să exclude orice ajutor de stat suplimentar care nu este prevăzut în planul de restructurare.
Perioada de restructurare ar trebui să fie cât mai scurtă posibil.
Neaprobarea Planului de restructurare ar fi condus la lichidarea Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Suspendarea achiziţionării certificatelor de CO2 pe o periadă limitată de timp (2-5 ani) sau subvenţionarea acestora integral de către stat după modelul aplicat în Polonia.

Prin sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii se urmăreşte asigurarea unui mecanism de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. In cadrul schemei EU-ETS, operatorii economici trebuie să obţină certificate de emisii care să le acopere emisiile de dioxid de carbon. Aceste certificate trebuie să fie cumpărate în cadrul unei licitaţii, dar ele pot fi de asemenea alocate cu titlu gratuit.
La nivel european a fost aprobat Regulamentul delegat UE nr. 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care stabileşte principiile generale pentru procesul de alocare aferent perioadei 2021-2030. Instalaţia aparţinând Sucursalei Electrocentrale Craiova II din cadrul CEO, sunt incluse în lista instalaţiilor care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit în perioada 2021-2025, având alocate un număr de 134.870 certificate. CEO a beneficiat, în perioada 2021-2022 de un ajutor de restructurare sub formă de grant pentru finanţarea achiziţiei de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (241, 4 mii euro în 2021 şi 535 milioane euro 2022), parte a ajutorului de restructurare sub formă de grant în valoare totală de 1.090 milioane euro, pentru implementarea Planului de restructurare, până în anul 2025, în scopul finanţării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2025, autorizat de Comisia Europeană prin Decizia nr. C (2022) 553 final din ianuarie 2022. Pentru finanţarea achiziţiei de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2023-2025, CEO va beneficia de un ajutor de restructurare sub formă de grant în sumă de 313,6 milioane euro.

• Urgentarea adoptării HG de scoatere din fondul forestier a suprafeţelor de teren aflate în faţa fronturilor de lucru pentru deblocarea avansului carierelor

Pentru scoaterea din fondul forestier a suprafeţelor de teren aflate în faţa fronturilor de lucru, în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.(6 ) şi art. 38 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic are obligaţia întocmirii documentaţiei aferente şi a plăţii obligaţiilor băneşti stabilite de art.41 din Legea nr.46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca solicitările de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional, să fie aprobate de Guvern, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu avizul structurii teritoriale de specialitate, pentru diferite categorii de suprafeţe. Subliniem faptul că Ministerul Energiei este doar unul dintre avizatorii proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenurilor pentru finalizarea obiectivelor de exploatare a zăcămintelor de lignit, alături de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, precizând că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are calitatea de iniţiator. Precizăm că Ministerul Energiei, avizează cu celeritate aceste proiecte de acte normative, la momentul primirii acestora de la ministerul iniţiator, în vederea încheierii circuitului de avizare.

• Modificarea legislaţiei referitoare la plata certificatelor verzi, în sensul că producătorii de energie electrică pe bază de cărbune să fie scutiţi de plata certificatelor verzi pentru energia electrică consumată în procesul de producţie.

Precizăm că art. 8 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte ca obligaţie de achiziţie de certificate verzi include
,,b) energia electrică utilizată de către un producător de energie electrică pentru consumul final propriu, altul decât consumul tehnologic şi altul decât consumul necesar pentru extracţia, prepararea şi manipularea materiilor prime folosite la producerea energiei electrice, în cazul unui producător de energie electrică care are în componenţa sa şi extracţia, prepararea şi manipularea materiilor prime folosite la producerea energiei electrice, indiferent de poziţia locului de consum şi de modalitatea de transport al materiei prime extrase”.

• Suspendarea disponibilizărilor de personal şi urgentarea asigurării deficitului de personal în cadrul societăţii astfel că într-un orizont de timp de minim 6 luni să conducă la creşterea producţieide cărbune la o cantitate anuală de minim 18 milioane de tone începând cu anul 2023, ceea ce va conduce la o producţie anuală de energie produsă de Complexul Energetic Oltenia de 11.500.000 MW şi menţinerea constantă a acestei producţii până la obţinerea independenţei energetice a României.

Precizăm că Planul de disponibilizare al societăţii, care cuprinde numărul de salariaţi ce urmează a fi concediaţi precum şi măsurile de protecţie socială de care beneficiază fiecare salariat în conformitate cu prevederile legislative din domeniul protecţiei sociale este elaborat de societate fiind supus aprobării conducerii executive a societăţii precum şi a acţionariatului acesteia, ministerul neavând competenţe pentru organizarea efectiva a activităţii societăţii.

• Urgentarea extinderii licenţelor de exploatare din perimetrele miniere existente în prezent în cadrul societăţii.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale este autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 8 5/2003 , cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art.32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 titularul licenţei de exploatare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a documentaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr.85/2003 cu modificările si completările ulterioare. Deci, numai după îndeplinirea de către operatorul economic, titular al licenţei de exploatare a documentaţiei şi depunerea acesteia la ANRM se poate constata respectarea cu celeritate a atribuţiilor autorităţii competente în domeniu.
M.C.H.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here