Metodologia și calendarul concursului pentru posturile de directori de școli, în consultare publică

1174

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Propunerile, sugestiile şi opiniile pot fi trimise pe adresa de e-mail concursdirectori2021@edu.gov.ro, în termen de 10 zile de la data afișării.

Potrivit documentului publicat pe site-ul edu.ro, „pentru a ocupa funcția de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) Este absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
b) Este titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă
nedeterminată;
c) Are o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani;
d) Are calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții
didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului
didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din
inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
g) Este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității.”

În ceea ce privește dosarul de înscriere la concurs, acesta se va încărca în aplicația informatică dedicată și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:
a) curriculum vitae Europass, conform modelului prevăzut în metodologie;
b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în metodologie;
c) cartea de identitate;
d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
e) hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite
motive, dacă este cazul;
f) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin 3 din
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare;
g) atestatul de învățământ special, pentru școlile speciale;
h) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
i) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular din care să reiasă și vechimea
în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari anteriori anului școlar în care se desfășoara concursul, precum și faptul că nu a fost sanctionat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, conform modelului în metodologie;
j) documente justificative privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5);
k) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
l) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetarii stiintifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din
învățământul preuniversitar;
m) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“
sau „colaborator al Securității“, conform modelului prevăzut în metodologie;
n) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute în metodologie;
o) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în metodologie.

Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct
din unitățile de învățământ sunt următoarele:
a) O probă scrisă – rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat
cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:
– capacități cognitive;
– competențe de management și leadership.
b) Un interviu susținut în fata unei comisii de evaluare, cu durata de 60 de minute pentru fiecare
candidat, în cadrul căruia se evaluează:
– Competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unui plan de dezvoltare al școlii pentru care candidează.
– Abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, raportat la contextul și specificul unității de
învățământ pentru care candidează;
– Competențele digitale, printr-o probă practică de utilizare a calculatorului.

Va fi declarat ”admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la
proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă. Rezultatele obținute la proba scrisă pot fi contestate. Va fi declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte. Punctajele obținute la proba de interviu nu se contestă.

Va declarat ”reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare. În cazul obținerii de note egale, de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:
a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.
b) Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul
unității pentru care candidează.
c) Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.

Candidații promovați pe mai multe funcții depun la inspectoratul școlar/Ministerul Educației, în
scris, optiunea pentru o singura funcție, în termen de cel mult doua zile lucrătoare de la afișarea
rezultatelor finale. Dupa exprimarea opțiunii scrise, fiecare funcție rămasă vacantă va fi ocupată de
următorul candidat admis la concurs. Dacă nu există un alt candidat admis, funcția rămâne vacantă.

Calendarul concursului:
4 iunie – Dezbatere publică – metodologie, anexe
14 iunie – Emitere OM metodologie + anexe și publicare în MO + comisie națională
15 iunie – ME transmite notă către ISJ-uri privind organizarea concursului
15 iunie – Informare ISJ-uri în vederea identificării și publicării funcțiilor vacante. Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere.
18 iunie – Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează
concursul)
21-30 iunie – Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
1-8 iulie – Evaluarea dosarelor de înscriere
9 iulie – Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor; Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
23 iulie – Repartizarea candidaților pe centre
27 iulie – Desfășurarea probei scrise; Afișarea rezultatelor la proba scrisă
27-28 iulie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă
29-30 iulie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
30 iulie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
1- 10 septembrie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează
13-17 septembrie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din
partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.
20-30 septembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
4 octombrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
11 octombrie-26 noiembrie – Desfășurarea probei de interviu
6-8 decembrie – Validarea rezultatelor finale
13-20 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (începând cu 10 ianuarie 2022).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here