Metodologia de organizare a Programului ”Școala altfel”, publicată în Monitorul Oficial

813

Metodologia de organizare a Programului ”Școala altfel” a fost publicată, zilele trecute, în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, în acest an școlar programul respectiv are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unităţi de învăţământ.

Potrivit Ordinului MENCȘ nr. 4577/2016 privind structura anului şcolar 2016-2017, această perioadă de cinci zile trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele intervale: pentru învăţământul preşcolar şi primar – 21 noiembrie 2016 – 2 decembrie 2016; 27 februarie 2017 – 31 martie 2017; 15 mai 2017 – 9 iunie 2017; pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal – 17 octombrie 2016 – 2 decembrie 2016; 27 februarie 2017 – 31 martie 2017; 15 mai 2017 – 9 iunie 2017. „Şcoala altfel” este un program naţional al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale în rândul copiilor preşcolari/elevilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa şi evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competenţe şi abilităţi. Programul naţional „Şcoala altfel” oferă un spaţiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât şi elevii sunt încurajaţi să îşi manifeste creativitatea şi să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicaţiile ei din viaţa de zi cu zi, învăţarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socioemoţionale. În perioada alocată Programului naţional „Şcoala altfel” vor fi facilitate activităţi educaţionale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici: transdisciplinaritate, experienţiale/de învăţare prin experienţă, proiectate în parteneriat cu elevi, părinţi, instituţii, organizaţii nonguvernamentale şi/sau operatori economici, inovatoare pentru contextul în care sunt derulate, bazate pe constatările unor cercetări şi bune practici recente din domeniul educaţional. ”Obiectivele şi activităţile proiectate şi derulate în cadrul Programului naţional „Şcoala altfel” vor răspunde intereselor copiilor preşcolari/elevilor şi vor reflecta preocuparea cadrelor didactice de a identifica soluţii la provocările întâmpinate în facilitarea dezvoltării competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale. Obiectivele şi activităţile proiectate şi derulate în cadrul Programului naţional „Şcoala altfel” vor fi relaţionate cu preocupările copiilor preşcolari/elevilor şi vor veni în completarea experienţelor de învăţare pe discipline, amplificându-le componenta de dezvoltare socioemoţională şi legătura cu viaţa de zi cu zi. În baza experienţelor din cursul Programului naţional „Şcoala altfel”, cadrele didactice vor integra cele mai eficiente abordări testate în cadrul acestui program în procesele de învăţare pe tot parcursul anului şcolar”, se precizează în metodologie. Activităţile cuprinse în Programul naţional „Şcoala altfel” vor fi implementate/facilitate de cadre didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor, companiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale locale, ţinând cont şi de resursele disponibile în unitatea de învăţământ. În derularea activităţilor Programului naţional „Şcoala altfel”, cadrele didactice, elevii şi părinţii vor identifica şi valorifica resurse locale. Această abordare contribuie la dezvoltarea creativităţii, abilităţilor de rezolvare a problemelor şi a colaborării dintre cadre didactice, elevi, părinţi şi comunitate. Pentru realizarea activităţilor decise, cadrele didactice, elevii, părinţii şi partenerii unităţilor de învăţământ se vor asigura de existenţa resurselor necesare, având acces la infrastructura şi logistica şcolii. În implementarea programului pot fi utilizate şi resurse extrabugetare. Indiferent de tipurile de activităţi organizate, cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preşcolari/elevilor şi a securităţii acestora pe parcursul desfăşurării activităţilor.scoala altfel

Participarea la program, obligatorie
În perioada alocată Programului naţional „Şcoala altfel” nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ. Programul se va desfăşura în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile. Participarea este însă obligatorie atât pentru copiii preşcolari/elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ. Activităţile din cadrul Programului naţional „Şcoala altfel” se pot realiza în unitatea de învăţământ sau în afara acesteia, respectându-se prevederile legale cu privire la siguranţa elevilor. Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un pronunţat caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult).

Calendarul de derulare a programului, stabilit până pe 10 octombrie
Potrivit metodologiei, în vederea planificării activităţilor din cadrul Programului naţional „Şcoala altfel”, până la data de 10 octombrie, se vor stabili echipa de coordonare a programului, alcătuită din director/director adjunct, membri ai consiliului profesoral (cel puţin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului), reprezentanţi ai consiliului elevilor, reprezentanţi ai comitetului de părinţi, consilierul educativ şi/sau coordonatorul de proiecte, consilierul şcolar/mediatorul şcolar, dar și calendarul de derulare al acestuia. Cel din urmă va cuprinde: perioada de investigare a intereselor copiilor preşcolari/elevilor, perioada de alcătuire a ofertei „Şcoala altfel”, perioada de desfăşurare a programului şi perioada de reflecţie/analiză a rezultatelor. Proiectarea activităţilor din cadrul Programului naţional „Şcoala altfel” se va realiza în patru etape: investigarea intereselor copiilor preşcolari/elevilor; alcătuirea ofertei „Şcoala altfel”, care cuprinde o gamă cât mai variată de activităţi din care preşcolarii/elevii pot să aleagă; înscrierea copiilor preşcolari/elevilor la activităţile Programului naţional „Şcoala altfel” (colectarea opţiunilor copiilor preşcolari/elevilor privind activităţile la care vor să participe dintre cele prezentate în oferta „Şcoala altfel”); elaborarea detaliată a programului, pe baza opţiunilor individuale ale copiilor preşcolari/elevilor. Orarul programului „Şcoala altfel” şi distribuţia copiilor preşcolari/elevilor pe activităţi vor fi afişate în şcoală şi comunicate elevilor şi părinţilor cu cel puţin două săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat programul.

Cele mai bune activități, premiate
Fiecare unitate de învăţământ va selecta o activitate din cele desfăşurate, cu care să participe la competiţia „Şcoala altfel” desfăşurată la nivel judeţean. Pentru a participa la competiţie, unitatea de învăţământ va încărca, pe site-ul inspectoratului şcolar, dosarul celei mai bune activităţi selectate, la rubrica dedicată competiţiei din cadrul Programului naţional „Şcoala altfel”. La nivel judeţean, competiţia îşi propune să selecteze şi să promoveze pe site-ul inspectoratului 10 activităţi care s-au desfăşurat în cadrul programului naţional „Şcoala altfel” şi s-au dovedit eficiente în dezvoltarea competenţelor de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale. Selecţia activităţilor se va face de către o comisie constituită la nivel judeţean, în baza unor criterii stabilite de inspectoratul şcolar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului judeţean al elevilor, a organizaţiilor reprezentative ale părinţilor şi a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile şi modul de evaluare vor fi stabilite de fiecare inspectorat şi comunicate unităţilor de învăţământ din subordine şi publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 10 octombrie. Termenul-limită de trimitere a dosarelor activităţilor selectate de fiecare şcoală este 16 iunie. Activităţile desfăşurate pot fi premiate la nivelul judeţului/al municipiului Bucureşti, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, al partenerilor educaţionali, din resurse proprii etc.. Cele 10 activităţi desfăşurate în cadrul Programului naţional „Şcoala altfel” şi selectate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti vor participa la competiţia organizată la nivel naţional de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor şcolare, până la data de 1 aprilie. Premierea activităţilor se va realiza până la data de 1 octombrie a anului şcolar următor.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here