Liceul Teoretic Novaci angajează secretar

604

Liceul Teoretic Novaci va organiza, în luna aprilie, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de secretar. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 aprilie 2015.

La concurs pot participa persoanele care au domiciliul în Novaci, sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de scurtă sau de lungă durată şi au abilităţi de operare pe calculator în programele Office Word şi Office Excel. Dosarele se depun până la data de 3 aprilie 2015, ora 16.00 şi trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate şi curriculum vitae. Proba scrisă se va desfăşura pe 20 aprilie, cea practică pe 27, iar interviul este programat pe 30 aprilie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here