IŞJ Gorj are 296 de metodişti

535

În acest an şcolar, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj îşi vor desfăşura activitatea 296 de metodişti. Este vorba atât de membrii corpului de metodişti din anii şcolari anteriori care şi-au dat acordul pentru menţinerea acestui statut şi pentru anul şcolar 2015-2016, dar şi despre cadrele didactice care au participat cu succes la selecţia organizată în perioada 25 septembrie – 2 octombrie.

Selecţia profesorilor metodişti s-a făcut în două etape. În prima etapă, derulată în perioada 21 – 25 septembrie, au fost validaţi pe discipline de studiu membrii corpului de metodişti din anul şcolar 2014-2015 care îşi vor continua activitatea în anul şcolar 2015-2016. Cea de-a doua etapă a selecţiei a debutat pe 25 septembrie şi s-a încheiat pe 2 octombrie. Pentru a putea participa la această a doua etapă a selecţiei, cadrele didactice care doreau să devină metodişti au trebuit să depună la secretariatul IŞJ Gorj un dosar cu mai multe documente: cerere de înscriere, recomandare din partea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, scrisoarea de intenţie, CV de tip Europass susţinut cu documente doveditoare anexate care autentifică îndeplinirea condiţiilor menţionate (diplomă de studii, foaie matricolă, certificate/adeverinţă de absolvire a modulului pedagogic, ordin de numire pe post, certificate grade didactice şi/sau doctorat), adeverinţă de vechime la catedră în specialitate, adeverinţă – calificative obţinute în ultimii cinci ani, copii (certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul) ale adeverinţelor/certificatelor/diplomelor prin care candidatul face dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile, opisul dosarului pe care se va consemna numărul total de file. Cadrele didactice numite prin decizie a inspectorului şcolar general vor fi incluse într-un program de scurtă durată, avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, organizat prin Casa Corpului Didactic Gorj, cu implicarea inspectorilor şcolari pentru fiecare disciplină/arie curriculară. Un cadru didactic, membru al corpului de metodişti, deţine această calitate timp de trei ani, când locul său se va vacanta şi se va organiza un nou concurs de dobândire a calităţii de metodist. Orice cadru didactic poate pierde însă calitatea de metodist dacă încalcă una sau mai multe prevederi ale fişei postului cadrului didactic metodist sau ale codului de conduită a cadrului didactic metodist ori în alte situaţii. Decizia de a propune pierderea calităţii de metodist este luată de către comisia care evaluează candidaţii pentru dobândirea calităţii de cadru didactic metodist. În momentul în care un cadru didactic şi-a pierdut calitatea de metodist, locul său este considerat vacant şi va fi ocupat de către un alt cadru didactic, începând cu anul şcolar următor. Reamintim că, la selecţia membrilor corpului de metodişti al IŞJ Gorj au putut participa cadrele didactice care îndeplineau cumulativ următoarele condiţii: aveau studii universitare, finalizate cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar, erau titulare în învăţământul preuniversitar şi aveau cel puţin gradul didactic II în învăţământ, puteau să facă dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani, au primit calificativul „Foarte bine” în ultimii cinci ani şcolari, aveau recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ în care erau titulare/detaşate şi nu ocupau funcţii de conducere sau de îndrumare şi control.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here