Educaţia…şi Lecţia de viaţă!- Dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos despre Soborul Sfinţilor 12 Apostoli – „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Căci orişicine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide”!

991

În Biserica noastră dreptmăritoare, sfânt este socotit nu doar cel nepăcătos sau cel desăvârşit moral, ci, mai ales, acela care a dobândit o legătură cu Dumnezeu, care L-a iubit pe Dumnezeu şi L-a propovăduit, pentru că Dumnezeu este centrul vieţii lui, iar, Apostolul este trimisul lui Iisus Hristos pentru a propovădui Evanghelia și adevărul despre Mesia, Fiul Cel răstignit pentru mântuirea noastră. Cuvântul «apostol» provine din cuvântul grecesc, însemnând «acela care este trimis», cu precizarea că la origine pare a fi un termen militar, însemnând un atac produs de o forță militară, de obicei formată din câțiva soldați, împotriva unui inamic mai numerous, dar, în contextul creștin, Apostolul se referă la ucenicii care răspândesc Evanghelia lui Iisus Hristos. Mâine pomenim Soborul celor 12 Apostoli, ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, care au propovăduit Evanghelia în toată lumea! Cei 12 Sfinţi Apostoli sunt: Petru, Andrei, Iacob şi Ioan (fiii lui Zevedeu), Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob al lui Alfeu, Iuda Tadeul, Simon Zilotul şi Matia. Sfinţii apostoli şi-au împlinit misiunea în lume cu toată râvna şi au împodobit-o cu mucenicia, urmând exemplul Mântuitorului nostru Iisus După alegerea celor doisprezece apostoli, Domnul nostru Iisus Hristos a luat încă șaptezeci de apostoli mai mici, ca să-i trimită la propovăduire, iar, despre acest lucru scrie Sfântul Evanghelist Luca următoarele: «După aceștia a arătat Domnul și alți șaptezeci (și doi), și i-a trimis câte doi înaintea feței Sale; pentru că pe cei doisprezece îi avea lângă Dânsul, ca pe niște martori ai vieții Sale, iar pe cei șaptezeci îi trimitea să propovăduiască altor neamuri. Pentru că scrie şi Sfântul Evanghelist Ioan: «Mulți din ucenicii Lui s-au dus și după aceea nu mai umblau cu Dânsul.

,,Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului”!

Și a zis Iisus celor doisprezece: ,,Oare și voi voiți să vă duceți?”, şi a fost așa, căci aproape de patima cea de bunăvoie a Domnului, se împuținaseră foarte mult ucenicii lui și abia câțiva din cei șaptezeci rămăseseră lângă El, dar și dintre cei doisprezece a căzut unul, iar, după Înviere, ceata sfinților doisprezece apostoli s-a împlinit cu Matia, cu precizarea că în ceata celor doisprezece, va fi şi propovăduirea Sfântului Ap. Pavel, cel chemat de sus, fiind în aceeași ceată cu Sfântul Ap. Petru, pentru că în ziua prăznuirii acestora doi, Domnul Iisus Hristos i-a sfătuit prin următoarele cuvinte şi le-a zis:
-IISUS: „Drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 19-20).
-V.G.: Doamne, dar, dintre Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, pe care îi sărbătorim astăzi, numai Sfântul Petru face parte din Soborul Sfinţilor 12 Apostoli pe care îi sărbătorim mâine şi amândoi au fost martorii propovăduirii, ai Pătimirilor şi ai Învierii Tale, însă, numai Petru s-a lepădat de trei ori, când l-ai întrebat:
-IISUS: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” (Ioan 21,15)
-V.G.: Şi Ţi-a răspuns Petru: «Da, Doamne, știi că Te iubesc!» şi i-ai răspuns:
-IISUS: „Paște mielușeii Mei”, după care l-am întrebat a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” «Da, Doamne”, Mi-a răspuns Petru, știi că Te iubesc!», după care i-ai zis: „Paște oițele Mele!”.
-V.G.: Doamne, dar, a treia oară i-ai zis: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?”, iar, Petru s-a întristat că i-ai zis a treia oară: „Mă iubești?”, după care Petru a răspuns: «Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc!». Dar, l-ai certat, Doamne, şi apoi l-ai îndemnat:
-IISUS: „Paște oile Mele! Adevărat, adevărat îți spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar, când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi”!
-V.G.: Doamne, ştiu că l-ai chemat pe Sfântul Petru ca să Te urmeze şi i-ai spus:
-IISUS: „Vino după Mine”, că apoi Petru m-a întrebat: «Doamne, cine este cel ce Te vinde şi cu acesta ce va fi?”, iar, Tu, Iisuse, i-ai răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după Mine! Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ți pasă ție”?
-V.G.: Te-a nedumerit şi Sfântul Pavel, alias Saul, înainte de a pleca pe drumul Damascului, atunci când nu Te-a recunoscut, dar, ia-i spus direct şi răspicat:
-IISUS: „Sunt eu, Iisus, cel pe care îl persecuți”!
-V.G.: Doamne, ce le-ai spus Apostolilor, mai mult decât ar fi ca o bună îndrumare de conduită duhovnicească?
-IISUS: ,,Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri”!
-V.G.: Iisuse, Doamne, Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al vorbirii în deşert, nu le da mie! Ca şi Apostolilot Tăi, dă-mi duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, toate acestea dăruieşte-le mie, slugii Tale! Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu; că binecuvântat eşti în vecii vecilor, ca eu să înţeleg aceste cuvinte:
-IISUS: ,,Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar, de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă”!

,,Voi, cei ce Mi-ați urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va ședea pe tronul slavei Sale, veți ședea și voi pe douăsprezece tronuri”!

-V.G.: Frumoase îndemnuri, Iisuse Hristoase, dar, care sunt cuvintele pe care le-ai adresa mâine Soborului Sfinţilor 12 Apostoli?
-IISUS: ,,Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați”!
-V.G.: Învăţătorule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel! (Ioan I, 49), iar, hula împotriva Duhului Sfânt, niciodată nu le va fi iertată păcătoşilor! Oare, Soborul Sfinţilor 12 Apostoli au înţeles acest lucru?
-IISUS: ,,Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; și cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine!”.
-V.G.: Ştiu că Sfântul Apostol Petru, Ţi-a zis unele ca acestea: «Iată, noi am lăsat toate și Ți-am urmat Ție. Cu noi, oare, ce va fi?», după care le-ai zis Apostolilor:
-IISUS: ,,Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-ați urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va ședea pe tronul slavei Sale, veți ședea și voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarini, pentru numele Meu, înmulțit va lua înapoi și viață veșnică va moșteni. Și mulți dintâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi”! (Ev. Matei 10, 32-33)
-V.G.: Ce sfat le dai Apostolilor Tăi, Doamne, ca un semn de încurajare puternică şi de continuare a propovăduirii învăţăturii Tale?
-IISUS: „Cine vă primeşte pe voi, pe Mine Mă primeşte, şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine”! (Matei 10, 40; 10, 41)
-V.G.: Doamne, care este ultimul îndemn adresat astăzi, pentru mâine şi pentru totdeauna, Soborului Sfinţilor 12 Apostoli?
-IISUS: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Căci orişicine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!“ (Matei 7:7-11).
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here