DSVSA Gorj face angajări temporare pe trei posturi! Dosarele de concurs se depun până pe 8 iunie!

2895

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a trei funcții contractuale de execuție vacante. Dosarele de concurs se primesc la sediul instituției până la data de 8 iunie 2021, ora 16.00.

Astfel, în baza Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor, este scos la concurs un post de medic veterinar, gradul III, iar pentru acesta candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an. De asemenea, DSVSA Gorj a mai scos la concurs două posturi contractuale pe perioadă determinată conform Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor: 1 post inginer, gradul II – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, profilul Tehnologia produselor alimentare sau echivalente în domeniul inginerie alimentară, vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an; 1 post inginer debutant – pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, profilul Tehnologia produselor alimentare sau echivalente în domeniul inginerie alimentară, vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească și toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 iunie 2021, ora 16.00 – termenul limită pentru înscrieri; 23 iunie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here