Două primării din Gorj angajează, prin concurs, șoferi

5056

Primăriile Slivilești și Bumbești-Jiu organizează în această perioadă concursuri de recrutare pentru ocuparea a două posturi de șofer.

Primăria Oraşului Bumbeşti-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de șofer I, personal contractual, în cadrul Serviciului public administrativ. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: minim studii generale; permis de conducere categoriile B, C, D; certificat de atestare profesională transport rutier de persoane; vechime în muncă în funcția/meseria de șofer – minimum 1 an; nu a săvârșit vreuna din infracțiunile prevăzute de art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, respectiv nu figurează înscris în acest registru, după caz. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 iulie 2021, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 4 august 2021, ora 11.00 – proba scrisă; 9 august 2021, ora 10.00 – proba practică; 12 august 2021, ora 10.00 – proba interviu.
De asemenea, și Primăria comunei Slivilești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer.
În acest caz, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii (liceu sau școală profesională); posesor permis conducere categoriile B, C, D, BE, CE, DE; atestat profesional – transport persoane; vechime în specialitate – 5 ani. Procedura de concurs se organizează conform calendarului următor: 28 iulie 2021 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 2 august 2021, ora 10.00 – proba scrisă/practică; 5 august 2021, ora 14.00 – proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here