Două posturi de muncitor și tehnician, scoase la concurs de Serviciul de Iluminat Public Rovinari

1670

Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează: tehnician, grad I, nivel studii SSD, în cadrul Compartimentului măturat, spălat și întreținerea căilor publice; muncitor necalificat I, în cadrul Compartimentului măturat, spălat șl întreținerea căilor publice. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de tehnician, grad I – studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de absolvire, în profilul economic, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 7 ani vechime; pentru postul de muncitor necalificat I – minim studii gimnaziale, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – nu este cazul. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 august 2021, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 23 august 2021, ora 11.00 – proba scrisă; 26 august 2021, ora 11.00 – proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here