Două posturi de director la Spitalul Orășenesc Novaci, scoase la concurs! Probele, susținute luna viitoare

834

Spitalul Orăşenesc Novaci a demarat procedura de concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere, vacante, de director medical, respectiv de director financiar-contabil.

Criteriile generale de participare pentru candidați sunt următoarele: au domiciliul stabil în România; nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice pentru ocuparea celor două posturi sunt: pentru director medical – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină, sunt confirmaţi cel puţin medic specialist, au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă; pentru postul vacant de director financiar-contabil – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic, au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

6 mai, data susținerii probelor de concurs
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 aprilie 2021, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 6 mai 2021, ora 09.00 – test grilă /lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor; 6 mai 2021, ora 13.00 – susţinerea orală a proiectului de specialitate; 6 mai 2021, ora 14.00 – interviul de selecţie. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here