Direcţia de Patrimoniu Târgu-Jiu recrutează un electrician şi un fochist

1508

Direcția Publică de Patrimoniu Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel: muncitor calificat I-III – electrician; muncitor calificat I-IV – fochist. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de electrician – nivelul studiilor – studii generale, deținerea unui certifîcat/diplomă de calificare pentru meseria de electrician, vechime în calificarea de electrician necesară ocupării postului – 3 ani; pentru postul de fochist – nivelul studiilor – studii generale, deținerea unui certificat/diplomă de calificare pentru meseria de fochist, vechime în calificarea de fochist necesară ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 februarie 2020, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 25 februarie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here