DCJEP le recomandă gorjenilor să intre în legalitate înainte de alegeri

687

Având în vedere alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din data de 11.12.2016, conducerea Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor (DCJEP) Gorj reamintește cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în România că exercitarea dreptului de vot se poate realiza numai în baza unui act de identitate valabil. Nesolicitarea actului de identitate în termenele prevăzute de lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 40 la 80 de lei.

Prin act de identitate se înțelege atât cartea de identitate, cât și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate.
Potrivit dispozițiilor art. 19 alin.(3) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate deținut, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia de a solicita serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu/reședință eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Situații în care se impune solicitarea unei noi cărți de identitate
Cetăţenii au obligația de a solicita serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate în termen de 15 zile de la producerea următoarele situaţii: dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii; în cazul schimbării domiciliului; în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor; în cazul atribuirii unui nou CNP; în cazul deteriorării actului de identitate; în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; când fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; în cazul schimbării sexului; în cazul anulării actului de identitate.
Documentele necesare eliberării unei noi cărţi de identitate sunt: actul de identitate deţinut (cu excepţia cazului de pierdere, furt sau distrugere); certificatul de naştere al titularului, precum şi certificatele de naştere ale copiilor minori cu care locuieşte – originale+copii; certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă – original+copie; certificatul de deces al soţului, în cazul persoanelor văduve – original+copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință (de ex.: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, contract de închiriere, adeverinţă din Registrul agricol, etc.) – original+copie; în cazul adeverinţei din Registrul agricol, aceasta trebuie prezentată numai în original, cu precizarea că este valabilă 30 de zile de la data emiterii; un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă – original și copie, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul actului de identitate, dacă este cazul; documentul care face dovada achitării contravalorii cărții de identitate; documentul care face dovada achitării contravalorii taxei extrajudiciare de timbru, după caz. „În cazul în care solicitantul actului de identitate nu este şi proprietar/coproprietar al spaţiului de locuit, este necesar acordul proprietarului pentru eliberarea actului de identitate la respectiva adresă (cu excepţia cazului în care dovada adresei de domiciliu se face cu un contract de închiriere). În situaţia în care solicitantul actului de identitate nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau documentul care face dovada adresei de domiciliu, soluţionarea cererii se va face prin eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, cu termen de valabilitate de 1 an. În acest sens, solicitantul va trebui să anexeze cererii trei fotografii tip buletin”, a menționat Ion – Doinel Popescu, director executiv DCJEP Gorj.

Costuri pentru eliberarea C.I.
Contravaloarea cărţii de identitate (C.I.) este de șapte lei, iar contravaloarea cărții de identitate provizorii este de un leu.
Contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru este de cinci lei pentru fiecare dintre documente. Potrivit O.U.G. nr. 41/2016, aceasta se achită numai în cazul în care se solicită o nouă carte de identitate ca urmare a schimbării domiciliului sau a preschimbării buletinului de identitate, precum și în cazul în care se solicită înscrierea mențiunii de reședință în actul de identitate. În toate celelalte cazuri nu este necesară achitarea acesteia.
Contravaloarea cărţii de identitate și contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru se achită la serviciile de impozite şi taxe locale ale municipiilor/ oraşelor/comunelor unde funcţionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau, în cazul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Târgu Jiu și Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Novaci – la sediul acestora. Şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi de protecţie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă aflate în unităţi de ocrotire şi de protecţie socială, persoanele cu handicap, ori care beneficiază de ajutor social, în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află într-una dintre aceste situaţii.
Nesolicitarea actului de identitate în termenele prevăzute de lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 40 la 80 de lei.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here