Corpul de Control al Ministerului Energiei a depistat o depunere de calcar de 42 milioane de lei pe fruntea CEO! – Firma nepoatei directorului Iacob, fără licență de exploatare

1465

Continuăm seria dezvăluirilor din raportul Serviciului Corp Control al Ministerului Energiei, finalizat în mai 2018, după o verificare minuțioasă a “legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității utilizării fondurilor de către societatea Complexul Energetic Oltenia SA”, cu un alt tun de 42 milioane de lei, dat, în două rânduri, CE Oltenia de o firmă din Petroșani. Respectiva nu este însă un SRL oarecare ce s-a servit, incorect, din banii companiei de stat, deoarece societatea în cauză este condusă de nepoata directorului Direcției de Servicii Suport a CEO, Dumitru Iacob. Verificatorii nu se opresc însă la relațiile de rudenie dintre cei doi, fapt subliniat de mai multe ori de presa locală, ci, la faptul că firma nu a îndeplinit cerințele din caietul de sarcini, dar cu toate acestea, a câștigat, totuși, conform raportului de control, cele două contracte de furnizare a pietrei de calcar pentru CEO. Primul contract a fost obținut în anul 2015, iar al doilea în 2017, asta, în timp ce din schemă au fost îndepărtate firme care îndeplineau criteriile respective. Deși deține documentul prin care se subliniază această gravă incorectitudine, președintele Directoratului CEO, Sorin Boza, nu a luat nicio măsură, nici pe linia anulării contractului și nici pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.

•Ramona Iacob, unic acționar al Getrans Beton SRL, abonată la banii CEO
•Contract de 11 milioane de lei, în asociere cu o altă firmă, plus cinci contracte subsecvente
•6,7 milioane euro de la CEO, pentru patru ani, câștigați la mustață
•Licență de exploatare ZERO, niciun gram de calcar scos
•Boza se face că nu vede și nici nu aude, pe motiv că problema nu are legătură cu mandatul său. Lucru eronat însă!

Corpul de Control al Ministerului Energiei anunță în raportul transmis din luna mai conducerii CE Oltenia, că a solicitat companiei, printre altele, și prezentarea documentaţiei depuse de către SC Getrans Beton SRL în procedura pentru atribuirea Contractului sectorial având ca obiect furnizarea de piatră de calcar, prin procedura licitaţie deschisă, finalizat prin încheierea Acordul cadru de furnizare nr.3626 din 6 noiembrie 2017. Constatările echipei de control au fost relevante și nu s-au limitat doar la actele care i-au fost puse la dispoziție de CEO, ci au transmis solicitări și altor organisme care au ajutat la edificarea situației, lucru necesar în tragerea concluziilor de final.

Descalificarea ofertantului, doar în teorie!
Până însă la concluzii, echipa de control află că, la data de 03.02.2015, autoritatea contractantă a publicat pe site-ul SEAP anunţul de participare nr.156969, precum şi celelalte documente necesare(fişa de date, caietul de sarcini) cu privire la demararea procedurii de licitaţie deschisă în vederea atribuirii Acordului cadru pentru achiziţia “Piatră de calcar” pentru perioada 2015-2016. Verificatorii subliniază aici că, potrivit cerinţelor din caietul de sarcini, furnizorul avea obligaţia de a respectă cumulativ următoarele condiţii: să deţină două surse de exploatare şi livrare a calcarului, ale căror capacitate de exploatare însumate să fie mai mari sau egale cu 150.000 tone/an (consumul maxim anual exprimat); să deţină licenţe, premise, autorizaţii de exploatare în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare sursă declarată şi să le prezinte în original sau copie legalizată la procedura de achiziţie, iar traseul de transport al calcarului de la furnizor şi până la achizitor să fie cât mai scurt, maximum 120 km pe sens. “În caietul de sarcini s-a precizat că neîndeplinirea acestor condiţii duce la descalificarea ofertantului”, se arată în raport, avertizarea fiind trecută doar pe hârtie și nepusă însă în practică de CEO, care preferă să așeze pe tavă firmei din Petroșani furnizarea calcarului pentru companie, pentru perioada 2015-2021.

Lafarge Ciment, făcută pe plic
Potrivit Procesului verbal nr. 1759/24.03.2015, primit de componenții echipei de control, până la termenul limită stabilit de CEO, au fost depuse doar două oferte, însoţite de garanţia de participare. Mai exact, de către operatorii economici SC Lafarge Ciment România SA şi SC Getrans Beton SRL. “Prevederile documentaţiei de atribuire au făcut obiectul unei plângeri adresate Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de către SC Lafarge SA, dar în urma măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă, prin adresa nr. 256/19.02.2015, înregistrată la CNSC cu nr, 2357/19.02.2015. SC Lafarge a renunţat la contestaţie”, se arată în raport. Potrivit Raportului intermediar privind verificarea ofertelor, înregistrat cu nr. 2182/09.04.2015 comisia de evaluare, numită prin Decizia nr. 9521/183/DA din data de 17.03.2015, a concluzionat însă că ambele oferte sunt admisibile şi calificate în faza finală de licitaţie electronică. “Conform Raportului procedurii, înregistrat cu nr, 2787/22.05.2015, întocmit de către Comisia de evaluare, numită prin Decizia nr. 9521/183 DA din 17.03.2015, faza finală a licitaţiei electronice s-a desfăşurat în perioada 16.04.2015 – 17.04.2015 şi au participat doar ofertanţii declaraţi admişi în urma verificării ofertelor.Ofertele prezentate au fost clasificate astfel: SC Getrans Beton SRL – valoare finală 11.084.180, 63 lei, total punctaj 99,81%, locul 1;SC Lafarge România SA -valoare finală 11.186.104,13 lei, total punctaj 99,18%, locul II”, se arată în document.

CEO s-a trezit fără fonduri
Cu toate acestea, concluzia raportului procedurii menţionat anterior a fost că nu se pot angaja cheltuieli în absenţa fondurilor aprobate, astfel că autoritatea contractantă nu poate încheia contracte de achiziţie publică subsecvent şi nu poate angaja legal cheltuielile pe care le presupune achiziţia în cauza, dacă nu mai există sursă de finanţare a lor, deși la data iniţierii procedurii se previziona existenţa fondurilor. Astfel, Comisia de evaluare, motivând că fondurile disponibile pentru anul 2015 sunt insuficiente, a propus anularea procedurii, în temeiul art.209, alin.1 litera c din OUG nr. 34/2015, potrivit căruia autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă este imposibilă încheierea contractului. Decizia de anulare a procedurii a fost comunicată celor doi operatori economici. Decizia nu este înghițită însă de firma din Petroșani, ulterior, SC Getrans SRL solicitând Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor anularea rezultatului procedurii, unul dintre motive fiind acela că programul de investiţii şi bugetul pentru acestea se stabilesc anterior anului în curs. CNSC aprobă cererea și impune reluarea procedurii, lucru care se petrece în luna iunie 2015, când comisia declară câștigătoare oferta Asocierii SC Getrans Beton SRL – lider de asociere cu SC Roca Sistem SRL, cu o propunere financiară de 11.084.180, 63 lei fără TVA. Lafarge face, din nou contestație, iar CNSC o respinge pe motiv de tardivitate. Interesant este că până la organizarea unei noi licitații în octombrie 2017, CEO încheie cu firma Ramonei Iacob încă cinci contracte subsecvente, unul în noiembrie 2015, trei în anul 2016 și unul în mai 2017.

Contract de 6,7 milioane euro, câștigat la o diferență de 62 de bani
În baza acestor contracte care țin în priză firma hunedoreană, Complexul Energetic Oltenia are timp să organizeze, în luna septembrie, o licitaţie pentru furnizare piatră de calcar, pentru următorii patru ani de zile. Contractul s-a decis la o diferenţă infimă, aproape microscopică la aceasta participând două firme. Acestea au fost, firma de casă-Getrans Beton SRL şi SC CRH Ciment România SA, cu subcontractantul SC Maninter CAR SRL. Asocierea a pierdut însă contractul la o diferență de 62 de bani. “Comisia de evaluare, având la bază două procese de evaluare întocmite în octombrie 2017, a declarat câştigătoare oferta SC Getrans Beton SRL cu o valoare totală de 31.104.000,00 lei fără TVA. Astfel, CEO a încheiat cu SC Getrans Beton SRL, Acordul-cadru de furnizare nr. 3626/06.11.2017 prin care a fost stabilită obligaţia SC Getrans ca, în baza contractelor subsecvente încheiate, să furnizeze piatră de calcar, cod CPV 44921300-5, în condiţiile convenite”, se precizează în raport, verificatorii decizând să solicite ANRM însă informații suplimentare despre firma din Petroșani. Răspunsul ANRM a oferit mari surprize, care au relevat că firma abonată la banii CEO deja din 2015 nu îndeplinea, nici măcar la momentul controlului, cerințele cerute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini. Cu toate acestea a fost declarată de două ori de comisiile CEO aptă pentru a îndeplini cerințele autorității contractante.

Licență de exploatare lipsă și în 2015, și în 2017!
Verificatorii subliniază, din nou, că cerinţele indicate în caietul de sarcini au fost deţinerea de licenţe, premise, autorizaţii de exploatare în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare sursă declarată şi prezentarea acesteia la procedura de achiziţie, în original sau copie legalizată. În baza acestui fapt, printr-o adresă transmisă în decembrie 2017, Corpul de Control a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale informaţii referitoare la Licenţa de exploatare nr.17056/2014 – perimetrul Câmpu lui Neag, judeţul Hunedoara, substanţă calcar şi Licenţa nr.17735/2014 – perimetrul Valea Balcii, judeţul Hunedoara, substanţă calcar, prezentate de firma nepoatei lui Iacob, la cele două licitații. “A fost primit răspuns prin adresa nr.15069/19.12.2017, potrivit căreia SC Getrans Beton SRL a solicitat trecerea la activitatea de exploatare, Agenţia a emis respectivele licenţe de exploatare, dar acestea nu au intrat în vigoare prin hotărâre de guvern, publicată în Monitorul Oficial. Totodată, în adresa ANRM s-a precizat că licenţele de exploatare menţionate se află în curs de aprobare, iar de la momentul emiterii până la data de 30.11.2017 nu au fost emise autorizări de începere a lucrărilor din exploatare şi nu există raportată ca exploatată nicio cantitate de calcar”, se arată în raport.

Faptul că firma câștigătoare a contractului de furnizare a calcarului, ultimul semnat în noiembrie anul trecut, a obținut contractul incorect, neavând licență de explorare, nu preocupă însă deloc conducerea companiei, președintele Directoratului CEO, Sorin Boza, limitându-se să anunțe că raportul nu privește decât la un punct activitatea sa, deși acesta este la conducere de la finalul lui 2016. Contractul Getrans Beton rămâne astfel în vigoare până în 2021, CEO având grijă chiar să-l suplimenteze cu alte sume de bani, în detrimentul economiilor companiei. Parlamentarii de Gorj sunt singurii care pot regla situația cerând explicații conducerii CEO, trei dintre aceștia, Mihai Weber, Scarlat Iriza și Dan Vîlceanu, comentând deja că cei care greșesc trebuie să plătească, dar și faptul că Boza a fost avertizat să aibă grijă la felul cum cheltuie banii companiei.
ANAMARIA STOICA

1 COMENTARIU

  1. Boza se face ca nu stie nimic asa face si cu Statiunea Sacelu cand a venit la dechidere in data de 16 06 2018 inpreuna cu tot stafu a preferat sa mearga la baut si mancat cu Primarul din Sacelu la nimeni atcineva decat pietenul Primarului cel care a cumparat Dispensaru la un pret de o masina nimeni altu decat Porfir Constantin iar baiatul de curte Bebe sa lauda pe la carciumi ca deja Boza ia promis lui Porfir si Primarului ca le va da plaja din Sacelu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here