Concurs pe trei posturi vacante, la Oficiul de Cadastru Gorj

1779

Trei posturi vacante sunt scoase la concurs la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj. Două dintre acestea pot fi ocupate pe o perioadă temporară (consilier cadastru I și consilier cadastru debutant), iar unul pe perioadă nedeterminată (consilier cadastru II).

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni, în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru, a funcției contractuale temporar vacante de consilier cadastru debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre; vechime în specialitate – nu se solicită. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 octombrie 2020, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 19 octombrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 22 octombrie 2020, ora 10.00 – proba interviu.De asemenea, instituția județeană organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni, în cadrul Biroului Avize și Recepții al Serviciului Cadastru, a funcției contractuale temporar vacante de consilier cadastru, gradul I. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor- studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre; vechime în specialitate – minimum 3 ani și 6 luni. Concursul se va derula conform următorului program: 2 octombrie 2020, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 12 octombrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 15 octombrie 2020, ora 10.00 – proba interviu.Totodată, OCPI Gorj a scos la concurs, în cadrul Biroului Avize și Recepții al Serviciului Cadastru, funcția contractuală vacantă de consilier cadastru, gradul II, acest post urmând a fi ocupat pe perioadă nedeterminată. În acest caz, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră. măsurători terestre; vechime în specialitate – minimum 6 luni. Pentru acest post, concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 octombrie 2020, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 19 octombrie 2020, ora 13.00 – proba scrisă; 22 octombrie 2020, ora 13.00 – proba interviu.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here