Concurs pe şase posturi vacante, la Primăria Rovinari

598

Primăria oraşului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui număr de şase funcţii contractuale de execuţie vacante.

Este vorba despre următoarele posturi: inspector de specialitate debutant – Compartiment fond funciar, registru agricol; inspector de specialitate debutant – Compartiment centrul de informare a cetăţeanului, registratură, transparenţă decizională; referent I – Compartiment centrul de informare a cetăţeanului, registratură, transparenţă decizională; şofer I – Compartiment transport, parcări; şofer I – Compartiment transport, parcări; inspector de specialitate debutant – Compartiment fonduri europene. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru postul de inspector debutant la Compartimentul fond funciar – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti; pentru postul de inspector debutant la Centrul de informare a cetăţeanului – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti; pentru şofer I – absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat, absolvent şcoală profesională, absolvent şcoală generală, permis de conducere categoria D, atestat pentru transportul rutier de persoane (în termen de valabilitate), vechime de minim un an în muncă şi experienţă profesională în calitate de şofer; pentru celălalt post de şofer – absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat, absolvent şcoală profesională, absolvent şcoală generală, vechime în muncă şi experienţă profesională în calitate de şofer de minimum 3 ani; pentru postul de inspector debutant la Compartimentul fonduri europene – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 iulie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 1 august 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 4 august 2017, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here