Concurs pe două posturi de inspector, la Direcția de Patrimoniu Târgu-Jiu

1801

Direcția Publică de Patrimoniu Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de: inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului financiar contabilitate și evidența patrimoniului; inspector clasa I principal din cadrul Serviciului financiar-contabilitate și evidența patrimoniului. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului financiar contabilitate și evidența patrimoniului – studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice sau științelor juridice sau științelor inginerești, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani; pentru postul de inspector clasa I principal din cadrul Serviciului financiar-contabilitate și evidența patrimoniului – studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 martie 2020, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 23 martie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here