Concurs la AJOFM Gorj pe un post de consilier superior

1424

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Control, îndeplinirea Măsurilor Asigurătorii și Executare Silită a Debitelor. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; cunoașterea limbii engleze sau franceze: nivel mediu – dovada expertizei în domeniul limbii engleze sau franceze se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii; cunoștințe operare PC: nivel mediu – dovada expertizei în domeniul tehnologiei informației se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani; inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și redactare foarte bune, disponibilitate. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 4 iunie 2019 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 18 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here