Cerinţe şi condiţii ce trebuie îndeplinite în campania 2009 pentru accesarea plăţilor directe pe suprafaţă din bugetul comunitar şi naţional (IV)

478
DSCN0424IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole:
GAEC 7. Menţinerea pajiştilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.
GAEC 8. Arderea pajiştilor permanente nu este permisă decât cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului.
GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.
GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru producţie.

V. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti permanente:
GAEC 11. Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional, existente la data de 1 ianuarie 2007. Fermierul are obligaţia să le respecte pe întreg terenul fermei, atât pentru parcelele eligibile cât şi pentru cele neeligibile pe care le declară în cererea de plată. Constatarea de către personalul APIA, în cadrul controalelor administrative sau a controalelor efectuate pe teren, a nerespectării unor condiţii de eligibilitate sau a unor cerinţe minime sau cerinţe specifice atrage după sine, în funcţie de neglijenţă, intenţie, repetiţie, amploare, gravitate, şi persistenţă, aplicarea unor reduceri sau excluderi de la plată a fermierilor care solicită plăţi de agro-mediu.
Care sunt cerinţele specifice fiecărui pachet?
Pachetul 1: Pajisti cu Înaltă Valoare Naturală – 124 Euro/an/hectar (este aplicabil în 1038 unităţi administrativ teritoriale). Pentru a primi plăţi prin pachetul 1, fermierii utilizatori de pajişti (păşuni şi fâneţe) trebuie să respecte următoarele cerinţe:
– utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă,
– utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg. N s.a./ha,
– utilizarea pesticidelor este interzisă,
– cositul poate începe doar după data de 1 iulie,
– masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
– păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar,
– păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
– este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament,
– nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental.
În situaţia în care nu se coseşte suprafaţa nepăşunată, se consideră că pe această suprafaţă nu s-a respectat cerinţa specifică (cosit/păşunat/mixt), iar GAEC 7 este nerespectat. Dacă la momentul controlului nu se dovedeşte utilizarea, trebuie să se considere parcela respectivă pârloagă.
Pachetul 2: Practici agricole tradiţionale – 58 Euro/an/hectar (este aplicabil în aceleaşi unităţi administrativ teritoriale ca şi pachetul 1). Acest pachet se poate aplica numai suplimentar primului pachet. Fermierii utilizatori de pajişti (păşuni şi fâneţe) se vor angaja că nu vor efectua lucrări mecanizate pe suprafeţele de pajişte aflate sub angajament. Pe suprafeţele de pajişti se poate folosi orice metodă de întreţinere prin utilizare (cosit/păşunat/mixt). Cei 58 de Euro se cumulează astfel celor 124 de la pachetul 1 ajungându-se la o plată totală de 182 Euro/an/hectar.
Combinarea pachetelor de agro-mediu
Doar pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă de teren. În această situaţie plăţile aferente acestor pachete se cumulează, neexistând cerinţe care ar putea fi plătite de două ori.
Pachetul 3: Pajişti Importante Pentru Păsări este un pachet pilot care îşi propune să introducă în România viitoarele plăţi pentru speciile şi habitatele protejate la nivel european prin intermediul reţelei Natura 2000. Cele două variante pentru care se poate aplica în cadrul acestui pachet sunt Varianta 3.1 – Crex Crex (209 Euro/an/hectar) şi Varianta 3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus (101 Euro/an/hectar), fiind eligibile 154 unităţi administrativ teritoriale.
Cerinţele pentru Varianta 3.1 – Crex Crex
– utilizarea fertilizantilor şi pesticidelor este interzisă,
– cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie şi se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, pe marginile fiecărei parcele lăsându-se o bandă necosită sau nepăşunată, lată de 3 metri, menţinută în această stare până la 1 septembrie.
– masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
– păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
– păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
– este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament,
– nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental,
– lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. Folosirea utilajelor cu tracţiune cabalină este permisă.
Cerinţele pentru Varianta 3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus
– utilizarea fertilizanţilor şi pesticidelor este interzisă,
– cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie şi va fi efectuat în etape, pe marginile fiecărei parcele lăsându-se o banda necosită sau nepăşunată, lată de 3 metri, menţinută în această stare până la 1 septembrie.
– masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
– păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
– păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
– este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament,
– nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental,
– lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. Folosirea utilajelor cu tracţiune cabalină este permisă.
Pachetul 4: Culturi verzi – 130 Euro/an/hectar (acest pachet este aplicabil pentru terenul arabil la nivelul întregii ţări pentru maximum 80 % din terenul arabil aparţinând unei ferme). Pentru a primi plăţi în cadrul acestui pachet, fermierii trebuie să respecte următoarele cerinţe:
– semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina,
– doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă,
– biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la finalul lunii Martie. Lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune,
– nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toată durata angajamentului.
Acest pachet se adresează numai categoriei de folosinţă teren arabil şi se poate aplica pentru maximum 80% din terenul arabil aparţinând unei ferme. La cerinţele de management ale pachetului mai sus-amintit, conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – versiunea consolidată 31 martie 2009, s-a adăugat următorul text:
,,Aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii suprafeţei declarate în primul an de angajament.”
Scopul acestei modificări este de a permite fermierilor să înfiinţeze culturi verzi şi pe alte parcele decât pe cele pe care au aplicat iniţial, însă ca acest lucru să fie permis în anul 2009, fermierii trebuie să fi solicitat înfiinţarea de culturi verzi pe alte parcele fie prin intermediul declaraţiei de suprafaţă din cererea unică de plăţi pe suprafaţă, fie prin intermediul unei solicitări de modificare a cererii, depusă în perioada legală (nu mai târziu de 9 iunie) – din cadrul campaniei anului 2009. În orice altă situaţie, fermierii pot beneficia de această modificare a PNDR doar începând de anul viitor.
IMPORTANT! Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă numai pentru culturile verzi, administrarea acestora fiind permisă în cazul culturilor de bază, inclusiv pe suprafeţele pe care se cultivă ulterior plantele utilizate că îngrăşăminte verzi. Aplicarea pesticidelor nu este restricţionată prin accesarea acestui pachet sub nici o formă. De asemenea, considerăm important de reamintit faptul că îngrăşămintele verzi trebuie menţinute pe terenul arabil pe toată perioada cuprinsă între lunile septembrie – martie, pentru a se atinge obiectivele de mediu precizate în fişa măsurii 214 din PNDR.
(Va urma)
Director Coordonator, Dr. Ing. Constantin NEGREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here