Au început înscrierile la concursul pentru constituirea CNEME

456

Începând de ieri, s-a dat startul înscrierilor la o nouă rundă a concursului de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional (CNEME). Termenul limită pentru completarea formularului de selecţie online este 5 octombrie 2015.

Tot pe 5 octombrie va fi afişată şi lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online. În perioada 5 – 6 octombrie, aceştia vor trebui să depună la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj un portofoliu cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare: cerere de înscriere; curriculum vitae, redactat după modelul comun european; portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale; copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; actul de titularizare în învăţământ; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate; opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file. Aceste portofolii vor fi evaluate în perioada 9 – 15 octombrie, de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în cazul candidaţilor care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar. Rezultatele evaluării vor fi afişate în cursul zilei de 16 octombrie, iar cadrele didactice nemulţumite de punctajele obţinute vor putea depune contestaţii în perioada 19 – 23 octombrie. Contestaţiile vor fi soluţionate până pe 3 noiembrie 2015, când este programată afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional. Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional ar urma să fie actualizat în data de 4 noiembrie 2015.

Cine poate participa la concurs
La concurs poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ cinci condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II; a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional se dobândeşte prin înscrierea în registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie, şi este obligatorie pentru cei care doresc să ocupe funcţii de conducere în învăţământ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here