Au fost publicate metodologia și calendarul admiterii în învățământul profesional de statAu fost publicate metodologia și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat

583

La începutul acestei săptămâni, în Monitorul Oficial au fost publicate metodologia și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018.

Potrivit metodologiei, pot opta pentru învăţământul profesional elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare. Oferta de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și calificări profesionale, va fi afișată la începutul lunii mai. Tot la începutul lunii mai ar urma să fie afișat în unităţile de învăţământ gimnazial graficul şedinţelor de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora. Până atunci însă, la nivelul fiecărei unități de învățământ care îşi propune să şcolarizeze învăţământ profesional în anul şcolar 2017-2018 va fi organizată ”Săptămâna meseriilor”, în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni: promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în special, informare privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional şi beneficiile acestei forme de pregătire profesională și consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat. Unitățile de învățământ mai trebuie să organizeze ședinţe de instruire cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, dar și activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi de continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat.

Două etape de admitere
Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional, admiterea se va realiza în două etape. Prima etapă va debuta pe 12 iunie și se va încheia pe 24 iulie, iar cea de-a doua este programată în perioada 29 august – 11 septembrie. În fiecare etapă de admitere se organizează: înscrierea candidaţilor, preselecţia candidaţilor, după caz, proba suplimentară de admitere, după caz, admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi va începe pe 12 mai, cu afișarea numărului de locuri disponibile; cererile de înscriere se vor depune până pe 16 iunie, iar repartizarea candidaților se va face în perioada 6-7 iulie. Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană, în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. În ceea ce privește înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, aceasta se va desfășura în perioada 6 – 8 iulie. Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Admiterea în învăţământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel: în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%; în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere prevăzută şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: fişa de înscriere în învăţământul profesional, certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie şi original și fişa medicală. Candidaţii care în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul profesional. Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here