Angajări pe trei posturi vacante la ŞPA Târgu-Jiu

674

Şcoala Populară de Artă (ŞPA) Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează: expert (canto muzică populară) gradul profesional II studii superioare; expert (pictură) gradul profesional II studii superioare, în cadrul Compartimentului instruire şi formare continuă de interes comunitar; actor mânuitor păpuşi treapta profesională III studii medii, în cadrul Secţiei teatrul de păpuşi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru expert canto muzică populară – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul muzică, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum un an, experienţă didactică în domeniul muzical de cel puţin un an, certificat de absolvire a departamentului pentru pregătirea personalului didactic, sau de formator, cunoştinţe utilizare şi operare PC nivel mediu; pentru postul de expert pictură cu jumătate de normă – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arte vizuale, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului şi experienţă didactică de minimum un an, certificat de absolvire a departamentului pentru pregătirea personalului didactic, sau de formator, cunoştinţe utilizare şi operare PC nivel mediu; pentru postul de actor mânuitor păpuşi – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în domeniul artei teatrale de cel puţin un an, experienţă în artele spectacolului de minimum un an, cunoştinţe utilizare şi operare PC nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 iunie 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 6 iulie 2017, ora 13.00 – proba scrisă; 10 iulie 2017, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here