Angajări pe trei posturi vacante, la Oficiul de Cadastru Gorj

721

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, de asistent registrator principal debutant – Serviciul Publicitate Imobiliară; temporar vacante (până la revenirea titularului pe post) de consilier cadastru debutant – Biroul înregistrare Sistematică din cadrul Serviciului Cadastru (contract individual de muncă pe perioadă determinată de 36 luni); asistent registrator principal debutant (contract individual de muncă pe perioadă determinată de 36 luni). Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de asistent registrator principal pe perioadă nedeterminată sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Drept; cunoştinţe operare calculator. De asemenea, pentru acest post, concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 iunie 2018, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 28 iunie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 4 iulie 2018, ora 10.00 – proba interviu. Totodată, pentru cele două posturi temporar vacante cu încadrare pe o perioadă de 36 de luni, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru postul de consilier cadastru debutant – Biroul înregistrare Sistematică din cadrul Serviciului Cadastru – studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografic, topografie minieră sau măsurători terestre, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului nu se solicită, posesor al permisului de conducere categoria B de minimum 2 ani; pentru postul de asistent registrator principal debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Drept, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului nu se solicită; posesor al permisului de conducere categoria B de minimum 2 ani. Pentru aceste două posturi temporar vacante, calendarul de concurs este următorul: 20 iunie 2018, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 28 iunie 2018, ora 13.00 – proba scrisă; 4 iulie 2018, ora 13.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here