Angajări la Penitenciarul Târgu-Jiu pe cinci posturi vacante

3016

În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Penitenciarul Târgu-Jiu scoate la concurs, din sursă externă, cinci posturi de agent (bărbați) în cadrul sectorului operativ.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor: au cetățenia română și domiciliul în România; cunosc limba română; îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege; au 18 ani împliniți, capacitate deplină de exercițiu și sunt apți din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției; nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; îndeplinesc condițiile specifice postului; nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică din motive disciplinare, în ultimii cinci ani; au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfășurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020; nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații; obțin autorizație, pentru funcțiile care implică lucrul cu informații clasificate, după promovarea concursului.Dosarul de candidat va cuprinde cel puțin următoarele documente: cererea de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din același anunț, care cuprinde și acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020; copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/pașaport); copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul; curriculum vitae – model european; copia livretului militar, unde este cazul; copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole pentru întreaga perioadă a studiilor liceale, sau copia adeverinței aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educației și Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; copia carnetului de muncă și/sau copia adeverinței care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcțiile ocupate, vechimea în muncă și, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din Revisal; cazierul judiciar; declarație pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 1 lit. e), g) și i) din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare; acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere); după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de participare la concurs. La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale și se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Târgu-Jiu care alocă un identificator unic fiecărui candidat, utilizat pentru afișarea planificării candidaților pentru susținerea probelor și rezultatelor acestora.Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarului Târgu-Jiu până la data de 12 octombrie 2020, inclusiv, ora 16.00. În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Târgu-Jiu verifică dosarele candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ,,apt” psihologic și ,,apt” medical, iar rezultatul verificării se afișează pe site-urile Penitenciarului Târgu-Jiu și al Administrației Naționale a Penitenciarelor.Taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 de lei și se achită înaintea examinării, la poștă, prin mandat poștal sau la orice bancă, prin ordin de plată. În termen de 7 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidații declarați ,,apt” din punct de vedere medical achită taxa de concurs în cuantum de 150 de lei la casieria Penitenciarului Târgu-Jiu și depun la structura de resurse umane dovada achitării acesteia.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here