Angajări la Gorj pentru Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale

536

Recrutări într-o unitate mai puţin cunoscută în rândul gorjenilor! La Gorj se organizează în această perioadă concurs pentru încadrarea în muncă a unui paznic şi a unui magaziner pentru Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale.

Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de paznic la Depozitul nr. 5, Novaci. De asemenea, o altă recrutare se face şi pentru un post de magaziner (cu gestiune). Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru ambele posturi vacante, concursul se va organiza conform calendarului următor: 1 august 2017, ora 09.00 – proba scrisă; data şi ora interviului se vor comunica ulterior.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru postul de magaziner – studii medii cu diplomă de bacalaureat, apt fizic şi psihic pentru activitatea de gestiune, fără antecedente penale dovedite cu cazier judiciar, vechime minimum 5 ani în activitate cu gestiune, cunoştinţe de operare PC; pentru postul de paznic – studii medii (minimum 10 clase sau diplomă de bacalaureat), atestat de pază, apt fizic şi psihologic pentru activitatea de pază, nu se cere vechime în muncă.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here