Angajări la două unități de învățământ din Gorj

586

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu și Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor întreținere.

Pentru ocuparea postului de la Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni se cer studii medii 10 clase + curs calificare/şcoala profesională, cu cel puţin una din calificările electrician, mecanic, tâmplar sau instalator, și disponibilitate la program flexibil. Vechimea nu e necesară. Pentru postul de la Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” se cer studii medii, treapta I – minimum 10 clase + cursuri calificare profesională, cu cel puţin una din calificările tâmplar, lăcătuş, mecanic, zugrav-vopsitor, lăcătuş, mecanic, faianţar sau parchetar, și minimum șase ani vechime în calificare profesională. În cazul postului de la Albeni, concursul se va desfășura în perioada 18 – 26 aprilie, iar în cel al postului de la Târgu-Jiu în perioada 18 – 20 aprilie. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției și trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedesc starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here