Angajări în masă la Primăria Ionești! 4 posturi, vacante!

1740

Patru posturi vacante la Primăria Ionești sunt scoate la mezat în această perioadă! Probele concursului se vor susține la începutul lunii viitoare, la sediul unității administrativ-teritoriale.

Primăria comunei Ionești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (4 funcţii) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ioneşti: consilier, clasa I, gradul principal – Compartimentul Agricultură, Cadastru și Topografie; consilier, clasa I, gradul debutant – Compartimentul Juridic, Resurse Umane și Stare Civilă; consilier, clasa I, gradul superior – Compartimentul Contabilitate, Finanțe, Buget Local, Taxe și Impozite; consilier, clasa I, gradul superior – Compartimentul Agricultură, Cadastru și Topografie. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 4 mai 2021, ora 08.30, la sediul Primăriei comunei Ionești, iar interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se va afişa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute de art.465, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor publice sunt: pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Contabilitate, Finanţe, Buget Local, Taxe şi Impozite – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinte economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani; pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Agricultură, Cadastru și Topografie – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în inginerie geodezică, măsurători terestre și cadastru, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani; pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Agricultură, Cadastru și Topografie – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în agronomie, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puțin 5 ani; pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Compartimentul Juridic, Resurse Umane şi Stare Civilă – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here