Angajare pe un post de consilier la Primăria Târgu-Cărbuneşti

585

Primăria Oraşului Târgu Cărbuneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent în Compartimentului Juridic.
Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 septembrie 2017, ora 10:30 – proba scrisă; 28 septembrie 2017 – proba interviu. Condiţiile specifice de ocupare a postului vacant sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă în domeniul Ştiinţe Juridice – specializarea Drept; minim un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here