A început selecţia experţilor în managementul educaţional

337

Ieri a debutat cea de-a cincea rundă a concursului de selecţie a experţilor în managementul educaţional. Până la data de 28 octombrie, cei interesaţi pot completa formularul de selecţie online în aplicaţia informatică. Lista cuprinzând candidaţii admişi în această etapă va fi afişată în cursul aceleiaşi zile.

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) organizează o nouă selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional. În perioada 21-28 octombrie, cei interesaţi pot completa formularul de selecţie online în aplicaţia informatică. Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online va fi afişată în cursul zilei de 28 octombrie, urmând ca în perioada 29-30 octombrie aceştia să depună la inspectoratul şcolar un portofoliu care să conţină următoarele documente: cerere de înscriere; curriculum vitae redactat după modelul comun european; portofoliu personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale de participare la concurs; copii legalizate ale actelor de studii, diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; actul de titularizare în învăţământ; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate. Portofoliile candidaţilor vor fi evaluate în perioada 4-7 noiembrie 2013, de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MEN. Primele rezultate ale selecţiei vor fi afişate în cursul zilei de 8 noiembrie.

Cinci zile pentru depunerea contestaţiilor
Candidaţii nemulţumiţi vor putea depune contestaţii la inspectoratul şcolar, respectiv la MEN, în perioada 11-15 noiembrie, urmând ca acestea să fie soluţionate până la data de 19 noiembrie. Potrivit metodologiei, la concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor; a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here