A fost aprobat noul plan-cadru pentru gimnaziu

503

Reprezentanții Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei au prezentat, zilele trecute, în cadrul unei conferințe de presă, noul plan-cadru pentru învăţământul gimnazial. Cu această ocazie, s-a dat și startul unei proceduri de selecţie a profesorilor interesaţi să participe în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Noul plan-cadru ar urma să fie aplicat începând cu anul şcolar 2017- 2018.

Potrivit noului plan-cadru, copiii vor avea mult mai multe opționale în curriculum la dispoziția școlii (CDS) și vor studia educația socială. De asemenea, se au în vedere reechilibrarea ponderii diferitelor arii curriculare, creșterea ponderii curriculumului la dispoziția școlii, introducerea unei noi discipline – ”Informatică și TIC”, asigurarea studierii unor discipline în toți anii de gimnaziu, precum ”Educație socială”, ”Educație plastică”, ”Educație muzicală”, și accent pus pe latura practică, pe competențe, nu pe conținuturi. Astfel, la clasa a V-a este redusă cu o oră alocarea pentru Limba română și se introduce o disciplină nouă – Informatică și TIC. La Educația tehnologică și aplicații practice se pune accent pe latura aplicativă, iar la Educația socială este introdus ”Studiul gândirii critice în contextul drepturilor și responsabilităților”. Ponderea orelor de Istorie crește la două ore pe săptămână, iar CDS cuprinde minimum o disciplină ce va fi predată integrat. La clasa a VI-a se introduce Informatică și TIC, este introdusă educația interculturală în cadrul disciplinei Educație socială, educația tehnologică și aplicații practice cu accent pus pe latura aplicativă, iar CDS va cuprinde minimum o disciplină ce va fi predată integrat. Pentru clasa a VII-a este introdusă o nouă materie – Informatică și TIC, educația pentru cetățenie democratică, în cadrul disciplinei Educație socială, se introduce disciplina elemente de Limba latină și de cultură romanică. De asemenea, la educația tehnologică se va pune accent pe latura aplicativă, iar ponderea CDS crește, numărul maxim de ore alocat fiind de trei ore pe săptămână. Planul pentru clasa a VIII-a cuprinde Informatică și TIC și este introdusă Educația financiar-economică și antreprenoriatul în cadrul educației sociale; de asemenea, este asigurată o alocare de o oră pe săptămână pentru ambele discipline din aria Arte (muzică și arte plastice), consilierea și dezvoltarea personală are o centrare puternică pe orientarea școlară, iar educația tehnologică și aplicații practice pun accent pe latura aplicativă. Crește ponderea maximă de ore din CDS la 4 ore/săptămână. ”Planul-cadru pentru clasele V-VIII este însoţit de un profil solid al absolventului, elaborat în parteneriat cu specialişti în educaţie şi axat pe obiective clare, la final de ciclu, pe cele 8 competenţe-cheie: comunicare, matematică, ştiinţe şi tehnologii, competenţe digitale, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, antreprenoriale şi competenţe de exprimare culturală. Un principiu important care stă la baza planului-cadru este acela de a oferi timp profesorului pentru inovare şi creativitate la clasă, însoţit de resurse educaţionale deschise. Astfel, 75% din timpul de la clasă va fi dedicat procesului de predare și evaluare, restul de 25% fiind la dispoziţia profesorului pentru recuperare, activităţi remediale sau de consolidare, în funcţie de nevoile constatate în munca la clasă. Alte noutăţi asociate planului-cadru pentru învăţământul gimnazial vizează reechilibrarea ponderii diferitelor arii curriculare, introducerea unei noi discipline (Informatică şi TIC) şi creşterea ponderii Curriculumului la decizia şcolii (CDS): între 1-3 ore în clasele V-VII şi între 1-4 ore în clasa a VIII-a. De asemenea, se asigură studierea sistematică a „noilor educaţii” în toţi anii de gimnaziu, în cadrul disciplinei Educaţie socială: Gândire critică şi drepturile copilului, Toleranţă şi educaţie interculturală, Educaţie juridică şi cetăţenie democratică, Educaţie economico-financiară şi antreprenoriat”, precizează MENCS într-un comunicat.

Selecție de profesori pentru elaborarea programelor școlare
Urmare a aprobării planului-cadru pentru clasele V-VIII, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a anunțat și organizarea unei proceduri de selecţie a profesorilor interesaţi să participe în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Înscrierea potenţialilor candidaţi se face online, pe platforma MONMedu, în perioada 6 aprilie – 4 mai. Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componenţa grupurilor de lucru va fi anunţată pe data de 20 mai. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu. ”Grupurile de lucru corespunzătoare disciplinelor/domeniilor de studiu vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar care deţin minimum gradul didactic II şi din cadre didactice de specialitate din învăţământul universitar. Criteriile de selecţie utilizate sunt portofoliul profesional al candidatului şi proiectul inovativ de programă şcolară pentru un curs obligatoriu la nivelul disciplinei/curs, realizat schematic, pentru un singur an de studiu. În analiza candidaturii, cele două criterii vor avea o pondere de 50%-50%”, precizează MENCS. Informaţii privind criteriile de departajare în caz de egalitate sunt disponibile în Apelul pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru. Portofoliul profesional al candidatului trebuie să cuprindă Curriculum-ul Vitae în format Europass, însoţit de documente doveditoare (copii ale diplomelor de studii, grade didactice şi alte documente justificative relevante pentru criteriile/subcriteriile de selecţie) semnate şi scanate individual. Proiectul inovativ include competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora, în raport cu numărul de ore propus spre alocare pe o tematică adecvată specificului disciplinei pentru care se organizează selecţia membrilor grupului de lucru. Informaţii suplimentare privind utilizarea aplicaţiei MONMedu în procesul de înscriere sunt disponibile la adresa https://mon.edu.ro.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here