Spitalul Judeţean angajează trei asistenţii, pe perioadă determinată

991

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, după cum urmează: un post asistent medical debutant P.L./M/S.S.D./S. – Secţia Urologie, un post asistent medical debutant P.L./M – Secţia Medicină Internă II şi un post asistent medical debutant P.L./M – Secţia A.T.I. II. Termenul limită de depunere a dosarelor este 14 iulie.

Candidaţii care doresc să participe la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu pentru ocuparea celor trei posturi temporar vacante de asistent debutant, vor susţine proba scrisă pe 23 iulie, iar pe 28 iulie, interviul.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă de licenţă în specialitate / diplomă de absolvire a învăţământului superior de trei ani în specialitate / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare /diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de cinci ani sau echivalare de studii, conform nivelului de studii pentru posturile sus menţionate; participă la concurs doar asistenţii medicali în specialitatea medicală, generalişti.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here