8 posturi de infirmieră, scoase la concurs de DGASPC Gorj

1900

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a opt funcții contractuale de execuție vacante, de infirmieră, la două dintre centrele din subordinea instituției județene.

Astfel, sunt scoase la concurs: 3 posturi de infirmieră la Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți „Bîlteni” – Centrul de Recuperare și Reabilitare; 2 posturi de infirmieră la Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți „Bîlteni” – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică; 3 posturi de infirmieră la Complexul de îngrijire și Asistență Suseni – Centrul de Abilitare și Reabilitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent (ă) studii gimnaziale; minimum 5 ani vechime în muncă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 iunie 2021, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 6 iulie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 12 iulie 2021, proba interviu (la o oră ce va fi comunicată ulterior finalizării probei scrise). În funcție de numărul de candidați, concursul se va desfășura: la Cantina din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți „Bâlteni”, din Târgu-Jiu, strada Dumbrava, nr. 34; la Cantina din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Târgu-Jiu, din Târgu-Jiu, strada Dumbrava, nr. 34; la Sala de ședințe a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, din Târgu-Jiu, strada Dumbrava, nr. 34. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here