4 posturi pe un proiect european, scoase la concurs de Primăria Rovinari

2192

Primăria Orașului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacante perioadă determinată – perioadă de implementare proiect „Pro Educație” finanțat din fonduri europene nerambursabile POCU – 106803, după cum urmează: expert grup țintă – 1 post; profesor – 3 posturi – 1 post profesor limba română învățământ gimnazial, 1 post profesor limbă străină învățământ gimnazial, 1 post profesor matematică învățământ gimnazial.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de expert grup ţintă – absolvenți studii medii, cu diplomă de bacalaureat – 4 ani, experiență generală în muncă – 3 ani, experiență specifică în recrutare sau domenii precum sociologie, psihologie, comunicare, dezvoltare comunitară, administrație publică – 1 an, îndeplinire condiții 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; pentru posturile de profesor – studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă – 3 ani, experiență generală în muncă – 5 ani, experiență specifică de predare în învățământul gimnazial – 2 ani, îndeplinire condiții art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 februarie 2020, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 26 februarie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 2 martie 2020, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here