22 de dascăli din Gorj au cerut echivalarea studiilor

485

22 de cadre didactice din judeţul Gorj şi-au depus în luna octombrie la Inspectoratul Şcolar Judeţean dosarele în vederea echivalării studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în vederea ocupării unei funcţii didactice, în specialitate, în învăţământul preuniversitar.

Potrivit Metodologiei, categoriile de cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar care îşi pot echivala învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în vederea ocupării unei funcţii didactice, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, sunt: absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar; absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar; absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire; absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, care au finalizat cu diplomă de absolvire şi învăţământul universitar de scurtă durată; absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar, profesor în învăţământul primar, profesor itinerant şi de sprijin sau profesor-educator, cadrele didactice din categoriile enumerate mai sus trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe cerinţe: să fie titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar; să nu fi fost sancţionate disciplinar şi să fi obţinut calificativul „Foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial „Foarte bine” în anul şcolar în care solicită echivalarea; să deţină avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; să fi obţinut definitivarea în învăţământ, gradul didactic II şi gradul didactic I, să aibă o vechime la catedră de minimum 10 ani; să fi obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de echivalare trebuie să-şi definitiveze dosarele incomplete până pe 28 noiembrie. Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ stabilite de MEN pentru echivalarea şi eliberarea atestatelor se face în perioada 10 – 19 decembrie 2014. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice va avea loc în perioada 5 ianuarie – 30 mai 2015, urmând ca până la 1 septembrie 2015 să fie eliberate atestatele de echivalare valabile pentru ocuparea funcţiilor didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here