20 iulie, termen pentru depunerea la APIA a cererilor de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate

1165

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 609/18.06.2021, și până cel târziu la data de 20 iulie 2021 inclusiv.

Schema de ajutor de minimis se aplică după cum urmează: ardei gras și/sau ardei lung; castraveți; tomate; vinete. Beneficiarii acestui program pot fi: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în temeiul Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2021; persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; producătorii agricoli persoane juridice. Cererile de înscriere în program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul județean/local/al APIA unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau în cadrul unității administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea mai mare, până la 20 iulie 2021, inclusiv. Înainte de depunerea cererii de înscriere în program, fermierii solicită funcționarilor APIA verificarea încadrării în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor/întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciții financiare. Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro și se acordă în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din 1 octombrie 2020, beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafață de 1.000 mp.Documente atașate cererii de înscriere în program: copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit; copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021; împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa în original, din Registrul Agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafaţa de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însușite prin semnătură și vor purta sintagma conform cu originalul.

Numeroase criterii de eligibilitate
Criteriile de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis sunt următoarele: să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG nr. 651/2021; să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate, vinete; să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021; să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean; să facă dovada valorificării producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare. Producțiile minime: 1) în sere: – 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung; 5000 kg/1000 mp pentru castraveți; 8500 kg/1000 mp pentru tomate; 3000 kg/1000 mp pentru vinete; 2) în solarii: 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung; 3000 kg/1000 mp pentru castraveți; 3200 kg/1000 mp pentru tomate; 2000 kg/1000 mp pentru vinete. Valorificarea producției se realizează în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021. Dovada valorificării producției de legume în spații protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializare.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here