11 posturi de infirmier debutant, vacante la Spitalul Târgu-Cărbunești

392

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 11 funcții contractuale de execuție, vacante, de infirmier debutant. Acestea sunt disponibile la mai multe secții. Proba scrisă va avea loc pe data de 1 septembrie, iar interviul va fi pe 6 septembrie.

Cele 11 posturi vacante la Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești sunt: infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – Secția Cardiologie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – Secția Neurologie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – Compartiment Psihiatrie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – vacant Secţia RMFB; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – vacant Secţia Pediatrie; infirmieră debutantă: 2 posturi (G/M) – Secția Chirurgie Generală; infirmieră debutantă: 2 posturi (G/M) – Laboratoare; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – Compartiment Nou-născuți; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – Garderoba Unității.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a şcolii generale sau liceu.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 01 septembrie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 06 septembrie 2016, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu Cărbuneşti, Str. Eroilor nr. 51, judeţul Gorj, telefon 0253/378.165, fax: 0253/378.085, e-mail: sp_carb@yahoo.com.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here